Start: 28 Setembro, 2018
00:00
End: 28 Setembro, 2023
00:00

Téndose rematadas as obras de “COLECTOR DE AUGAS RESIDUAIS NA AVDA DE VILAGARCÍA” (Obra nº 2018005577), financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, as devanditas obras foron executadas pola empresa “Construcciones y reformas 3 Torres 2010, S.L.”, polo prezo total de 15.730,00 € (13.000,00 e 2.730,00 € de Ive).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, 27 de setembro de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00