Start: 12 Abril, 2018
00:00
End: 12 Abril, 2023
00:00

Finalizadas pola empresa CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNÉS, S.L., as obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS NA RÚA BIMBIO, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2016, estas ascenderon a un total un importe de 12.556,00 € (IVE incluído) e cunha baixa de 7.444,00 € sobre o prezo de licitación (20.000,00 €).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria.

En Cambados, a 12 de abril de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00