Start: 14 Novembro, 2023
00:00
End: 14 Novembro, 2028
00:00

INVESTIMENTO TOTAL

Investimento

Orzamento sen IVE

IVE 21%

Orzamento total

Axuda Xunta 80%

Achega Municipal 20% (PC2023)

OBRA

84.256,29

17.693,82

101.950,11

81.560,09

20.390,02

HONORARIOS Redacción Proxecto

3.500,00

735,00

4.235,00

3.388,00

847,00

HONORARIOS Dirección obra

1.700,00

357,00

2.057,00

1.645,60

411,40

TOTAIS

89.456,29

18.785,82

108.242,11

86.593,69

21.648,42

A achega municipal ao investimento financiarase coa subvención (21.648,42 €) outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos Plan Concellos 2023

Ambas administracións subvencionan: Investimento (obra), honorarios redacción proxecto e honorarios de dirección.

Subvención outorgada por Resolución da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, de data 10/04/2023:

Total investimento Ive engadido

Subvención outorgada 80%

Achega Fondos Municipais 20%

108.242,11

86.593,69

21.648,42

Subvención aceptada por Decreto de Alcaldía 2023-0608, de data 11/04/2023.

Subvención outorgada por Resolución da Presidencia da Excma. Deputación de Pontevedra, de data 13/02/2023, outorgada ao abeiro do Plan Concellos 2023, para o financiamento da achega municipal ao investimento:

ORZAMENTO TOTAL

XUNTA DE GALICIA

SUBVENCIÓN OUTORGADA 80%

ACHEGA FONDOS MUNICIPAIS (PC2023 – 2023004864) 20%

108.242,11

86.593,69

21.648,42 (*)

(*) A ACHEGA FINANCIARASE COA SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA EXCMA. DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CON CARGO AO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023) 2023004864.

Obra:

20.390,02

Redacción proxecto:

847,00

Honorarios Dire. Coord.

411,40

TOTAL

21.648,42

Aceptada subvención da Excma. Deputación por Decreto 2022-0609, de data 11/04/2023.

SUBVENCIÓNS A PERCIBIR DA XUNTA E DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA POR HONORARIOS REDACCIÓN PROXECTO E DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE

Investimento

Orzamento sen IVE

IVE 21%

Orzamento total

Axuda Xunta 80%

Achega Municipal 20% (PC2023)

HONORARIOS Redacción Proxecto

3.500,00

735,00

4.235,00

3.388,00

847,00

HONORARIOS Dirección obra

1.700,00

357,00

2.057,00

1.645,60

411,40

Empresa

CIF

N.º fra.

data

Concepto

Contratos

Importe €

Ive engadido

Recoñecemento obriga

Data

aboo

Importe aboado €

1

CERES OFICINA TÉCNICO AGRÍCOLA, S.L.

B36061828

Fra. nº 10, 26/01/2023

Redacción proxecto técnico

4.235,00

01/02/2023

02/02/2023

4.235,00

2

CERES OFICINA TÉCNICO AGRÍCOLA, S.L.

B36061828

Fra. 158

03/10/2023

Dirección e Coordinación SS

2.057,00

09/10/2023

11-10/2023

2.057,00

OBRA:

PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN

Valor estimado

IVE

Orzamento base licitación

84.256,29

17.693,82

101.950,11

ADXUDICACIÓN CONTRATO DAS OBRAS

MELLORAS (*)

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

MELLORA

N.º 1

3.950,10 €

MELLORA N.º 2

1.223,00 €

MELLORA N.º 3

2.500,00 €

COVSA

73.867,49

15.512,17

89.379,66

12.570,45

SI

SI

SI

(*)

As melloras son as descritas na parte expositiva da presente Resolución, apartado 2.1 – Criterios para a adxudicación do contrato establecidos no PCAP (Cláusula 13)

DISTRIBUCIÓN DA PORCENTAXE DA BAIXA NA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS

Importe da baixa

XUNTA 80%

DEPUTACIÓN 20%

12.570,45

10.056,36

2.514,09

RESUMEN DO INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS

Importe licitación:

Sen IVE:

84.256,29

Con IVE:

101.950,11

Importe adxudicación:

Sen IVE:

73.867,49

Con IVE:

89.379,66 €

Art. 242 i Exceso medicións

Sen IVE:

884,59 €

Con IVE:

1.070,35 €

Art. 242 ii Inclusión prezos novos

Sen IVE:

0,00 €

Con IVE:

0,00 €

Importe execución:

Sen IVE:

74.752,08

Con IVE:

90.450,01

SUBVENCIÓNS A PERCIBIR DA XUNTA E DA DEPUTACIÓN OBRA

OBRA €

Xunta 80% €

Deputación 20% €

89.379,66

71.503,73

17.875,93

Contra a baixa da Deputación Pontevedra que ascende a 2.514,09 (20%) solicitarase a imputación dos excesos de medición por permitilo ás Bases Reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022-2023) BOPPO número 230, do 27/11/2021, na que se establece:

Vixésima. Excesos de medición e modificación dos contratos. O Concello, se o estima oportuno, pode aplicar a baixa obtida na adxudicación do contrato no financiamento do exceso de medición, pero deberá comunicalo previamente.

Os excesos de medición que se financien contra a baixa de adxudicación serán aboados unha vez supervisada a certificación final polas persoas facultativas técnicas de Cooperación e fiscalizada polo Servizo de Intervención; non será necesaria a autorización previa do reinvestimento polo órgano competente da Deputación.

1.070,35

Importe total subvención a percibir da Deputación de Pontevedra para as obras

18.946,28

SUBVENCIÓN TOTAL A PERCIBIR DA XUNTA DE GALICIA 80%

Redacción proxecto:

3.388,00

Honorarios dirección e coordinación seguridade e saúde:

1.645,60

Execución das obras:

71.503,73

Subvención total outorgada 86.593,69

Subvención sen investir 10.056,36 (baixa obra)

76.537,33

 

SUBVENCIÓN TOTAL A PERCIBIR DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 20%

Redacción proxecto:

847,00

Honorarios dirección e coordinación seguridade e saúde:

411,40

Execución das obras:

17.875,93

Excesos de medición a imputar á baixa da Deputación:

1.070,35

Subvención total outorgada 21.648,42

Subvención sen investir 1.443,74 (parte resultante da diferenza dos excesos de medición contra a baixa obra)

20.204,68

Fees & Tickets
Free
$0,00