Start: 19 Febreiro, 2018
00:00
End: 19 Febreiro, 2023
00:00

No día de hoxe, 19/2/2018, abríronse as ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento para a contratación menor das obras de “RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL NA AVDA. DE VILARIÑO” , incluídas no PC/2017 subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial e, unha vez valoradas polos Técnicos, formularon a proposta de adxudicación que figura no informe adxunto.
O que se fai publico para xeral coñecemento.
Cambados, 19 de febreiro de 2018.
Servizo de Contratación.

INFORME APERTURA SOBRES A), B) e C)

 

Fees & Tickets
Free
$0,00