Start: 14 Decembro, 2023
00:00
End: 14 Decembro, 2028
00:00

En cumprimento do establecido polo artigo 154 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público  e polo artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno faise pública a formalización dos contratos de “SUBMINISTRO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIZOS MUNICIPAIS PC2023“.

O acceso aos documentos de formalización poderá realizarse a través do enlace seguinte: PREMER

Os investimentos relacionados foron subvencionados ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2022-2023).

LOTE 1: SUBMINISTRO BOMBA PARA REDE SANEAMENTO

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

14.133,80

2.968,10

17.101,90

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

ESPINA Y DELFÍN S.L.

13.884,30

2.915,70

16.800,00

301,90

LOTE 3: SUBMINISTRO PAPELEIRAS

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

2.650,00

556,50

3.206,50

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

SULO IBÉRICA, S.A.

2.107,10

442,49

2.549,59

656,91

LOTE 4: SUBMINISTRO CADEIRAS

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

2.070,00

434,70

2.504,70

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

INSTALACIONES Y MOBILIARIO COMERCIAL MENDOZA S.L.

1.701,95

357,41

2.059,36

445,34

LOTE 5: SUBMINISTRO TARIMA E PATAS.

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

6.491,26

1.363,16

7.854,42

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

SPIRAL CONTRACT, S.L.

6.386,00

1.341,06

7.727,06

127,36

LOTE 2 SUBMINISTRO MONITORES DOBRES

Empresa

Prezo s/IVE

IVE €

Prezo c/IVE €

Baixa €

SOFWARE Y COMUNICACIONES. MARKA INFORMÁTICA, S.L.

1.749,60

367,42

2.117,02

916,2 1

En Cambados, 14 de decembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00