Start: 6 Setembro, 2022
00:00
End: 6 Setembro, 2027
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “LOTE 2: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO)

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: LOTE 2: CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO)

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes

4.Valor estimado do contrato Lote 1 e Lote 2: 133.698,52 €

5.Presuposto base de licitación (Lote 2):

Valor estimado: 57.104,11 euros

Presuposto base licitación: 69.095,97 euros

6.Número de ofertas recibidas: (7)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (7)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 17/08/2022

b)Data de formalización do contrato: 06/09/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria (Lote 2):

LOTE 2 CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO)

ADXUDICATARIA: ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L. CIF B32404972

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Lote 2 Mellora

50.188,80

10.539,65

60.728,45

8.367,52

30 días naturais

Non

ofertada

En Cambados, 6 de setembro de 2022. O Alcalde Acc., D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00