Start: 24 Agosto, 2020
00:00
End: 25 Agosto, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obra de RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=729026&lang=gl#consulta-formalizacion

2.Obxecto do contrato:

RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN VIAL EN VARIAS ZONAS DO CONCELLO DE CAMBADOS”

a)Tipo: Contrato mixto (subministro/obra)

b)CPV: 45316100-6 (Instalación de equipo de alumeado exterior). 34928530-2 (Lámpadas de alumeado público). 34928500-3 (Equipo de alumeado de calles).

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=729026&lang=gl#consulta-formalizacion

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado.

4.Valor estimado do contrato:

 

Prezo estimado do contrato

77.806,49

 

5.Presuposto base de licitación Lote 1:

 

Prezo estimado do contrato

77.806,49

21 % IVE

16.339,36

PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN

94.145,85

6.Número de ofertas recibidas: (7)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (7)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 11/08/2020

b)Data de formalización do contrato: 24/08/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: “TECNOLOGÍA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. (TECNOGALL, S.L.)”

d)Importe adxudicación contrato e vantaxes da oferta adxudicataria:

 

UNIDADES que se ofertan como mellora.

EMPRESA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

ofertada

Prazo garantía

Mellora 1

Mellora

2

Mellora

3

Mellora 4

Mellora 5

TECNOGALL, S.L

64.579,39

13.561,67

78.141,06

16.004,79

5+5

202

208

34

10

10

En Cambados, 24 de agosto de 2020. A Alcaldesa. Dª Fátima Abal Roma.-

Fees & Tickets
Free
$0,00