Start: 2 Maio, 2022
00:00
End: 3 Maio, 2027
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SERVIZO DE XESTORÍA LABORAL”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: PERFIL DO CONTRATANTE

2.Obxecto do contrato: “SERVIZO DE XESTORÍA LABORAL”

a)Tipo: Servizo

b)CPV: 79631000-6 Servizos de persoal e nóminas

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 14.049,59 €

5.Presuposto base de licitación: 17.000,00 €

6.Número de ofertas recibidas: (6)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (6)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 18/04/2022

b)Data de formalización do contrato: 02/05/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: UNIPRO-PONTEVEDRA, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Empresa adxudicataria e CIF:

UNIPRO-PONTEVEDRA, S.L., B36006963.

 

Prezo

anual

Prezo

3 posibles prórrogas

Prezo total

(anual+3 posibles prórrogas)

Valor estimado

7.810,00

23.430,00

31.240,00

21 % IVE

1.640,10

4.920,30

6.560,40

PREZO DE ADXUDICACIÓN

9.450,10

28.350,30

37.800,40

 

Duración do contrato:

A duración do contrato de servizos será de UN ANO con efectos desde a súa formalización.

(Cláusula 6ª do Prego). Prevese a posibilidade de tres prórrogas de un ano cada unha delas acordadas antes do remate do prazo de duración daquel.

A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario.

En todo caso, non se admite a concertación de prórrogas tácitas.

Designación do responsable do contrato:

D. Rubén Coego Golmar, como responsable do equipo adscrito á execución do contrato (Anexo III)

Asesoramento legal:

Avogada designada pola empresa Dª Mª Isabel Barros Freira, do Ilustre Colexio Oficial de Avogados de Vigo (Anexo IV).

Oficina de atención presencial aos traballadores:

Localización da oficina para atención presencial aos traballadores: Rúa Blanco Porto, nº 2, entlo (Pontevedra).

A oficina está dentro do ámbito territorial da Tesourería Xeral da Seguridade Social en Pontevedra co número 36/01.

Os horarios de atención presencial aos traballadores determinaranse coa Unidade encargada do seguimento e execución do contrato.

En Cambados, 2 de maio de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00