Start: 9 Decembro, 2020
00:00
End: 9 Decembro, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados.

a)Organismo: Concello de Cambados.

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA”

a)Tipo: Contrato Mixto (subministros, servizos e obras)

b)CPV:

39154000-6 Equipamento de exposición.

92521000-9 Servizos de Museos.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado, con varios criterios de selección.

4.Valor estimado do contrato: 41.198,17€

5.Presuposto base de licitación:

PRESUPOSTO

TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL

34.620,32 €

13% Gastos xerais aplicable a conceptos de obra

4.500,64 €

6% Beneficio industrial aplicable a conceptos de obra

2.077,21 €

SUMA DE G.X. e B.I.

6.577,85 €

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN SEN IVE

41.198,17 €

IVE 21%

8.651,62 €

TOTAL PRESUPOSTO

49.849,79 €

6.Número de ofertas recibidas: (4)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (4)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 03/12/2020

b)Data de formalización do contrato: 09/12/2020

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: D. Sebastián Rodríguez Outeda

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

37.580,17

7.891,83

45.472,00

4.377,79

59

2+3

Cambados, a 9 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00