Start: 25 Agosto, 2020
00:00
End: 25 Agosto, 2025
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45442110-1 Traballos de pintura de edificios. 45261420-4 Traballos de impermeabilización. 45232141-2 Traballos relacionados coa calefacción

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación 3 empresas.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor

4.Valor estimado do contrato: 33.579,98€

5.Presuposto base de licitación:

Orzamento licitación

Prezo estimado do contrato

33.579,98

21% IVE

7.051,80

Prezo

40.631,77

6.Número de ofertas recibidas: (3)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 19/08/2020.

b)Data de formalización do contrato: 24/08/2020.

c)Nome do contratista adxudicatario: “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

30.000,00

21% IVE

6.300,00

Prezo

36.300,00

Baixa

4.331,77

MELLORA OFERTADA QUE DEBERÁN EXECUTAR:

MELLORA: As melloras a executar son as de selado perimetral exterior da totalidade das carpinterías exteriores, previa limpeza e retirada do selado actual, de acordo coa seguinte designación:

Selado da xunta perimetral exterior de 10 mm de anchura e 10 mm de profundidade entra calquera tipo de carpintería e o paramento mediante un cordón elástico de masilla elástica mono compoñente a base de poliuretano, de elasticidade permanente e curado rápido, cor gris clara ou branco, incluso p.p. de retirada de selado anterior e preparación do paramento e carpintería para a nova aplicación.

Para a realización desta partida contase coa utilización dos medios auxiliares de elevación e traballo en altura necesarios para a limpeza e pintado da fachada.

En Cambados. A Alcaldía. (Asinado dixitalmente á marxe)

Fees & Tickets
Free
$0,00