Start: 19 Decembro, 2023
00:00
End: 19 Decembro, 2028
00:00

En cumprimento do establecido polo artigo 154 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público  e polo artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno faise pública a formalización do contrato de subministro para a “MODERNIZACIÓN DO EQUIPO TÉCNICO DO AUDITORIO MUNICIPAL” (LCSP ART. 159.6 g).

VALOR ESTIMADO €

IVE €

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN €

20.433,00 €

4.290,93 €

24.723,93 €

EMPRESA:

Prezo s/IVE

IVE €

Prezo c/IVE

Baixa

3

TECESA ACUSTICA VISUAL SL

19.615,00 €

4.119,15 €

23.734,15 €

989,78 €

O acceso ao documentos de aceptacion do contrato poderá realizarse a través do enlace seguinte: PREMER

En Cambados, 19 de decembro de 2023. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00