Start: 27 Xuño, 2022
00:00
End: 28 Xuño, 2027
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE ACCESO WIFI”

a)Tipo: Subministro

b)CPV: 30200000-1Equipo e material informático. 32412110-8 Rede Internet. 32510000-1Sistema inalámbrico de telecomunicacións.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria.

b)Procedemento: Aberto Simplificado Abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 36.315,10 € .

5.Presuposto base de licitación: 43.941,27 €.

6.Número de ofertas recibidas: (5)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (5)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 23/06/2022

b)Data de formalización do contrato: 23/06/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

d)Importe de adxudicación:

Empresa

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Prazo de execución do subministro e instalación

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

22.605,73

4.747,20

27.352,93

16.588,34

2 QUINCENAS

Cambados, 27 de xuño de 202. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00