Start: 2 Xuño, 2021
00:00
End: 2 Xuño, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 3: SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 3: SISTEMA DE VÍDEO VIXILANCIA PARA O PUNTO LIMPO

a)Tipo: SUBMINISTRO

b)CPV: 35120000-1 Sistemas e dispositivos de vixilancia e seguridade

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado Sumario con división en lotes

4.Valor estimado do contrato: 2.700,00 €

5.Presuposto base de licitación (Lote 3):

Importe Neto: 2.700,00

Importe Total: 3.267,00 €

6.Número de ofertas recibidas: (1)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (1)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 28-05-2021

b)Data de formalización do contrato: 01-06-2021

c)Nome do contratista adxudicatario: CONTALOCAL, S.L.

d)Importe de adxudicación (LOTE 3):

LOTE 3. SISTEMA VÍDEO VIXILANCIA

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Mellora

CONTALOCAL, S.L.

2.700,00

567,00

3.267,00

70,18

Ofertada *

* Execución dos traballos de instalación do sistema de vídeo vixilancia nas instalacións do Punto Limpo

En Cambados, 2 de xuño de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00