Start: 1 Xuño, 2021
00:00
End: 1 Xuño, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 2: PANEIS INFORMATIVOS

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 2: PANEIS INFORMATIVOS

a)Tipo: SUBMINISTRO

b)CPV: 34928472-7 Postes indicadores

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado Sumario con división en lotes

4.Valor estimado do contrato: 4.951,00 €

5.Presuposto base de licitación (Lote 2):

Importe Neto: 4.951,00euros

Importe Total: 5.990,71 euros

6.Número de ofertas recibidas: (3)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 28-05-2021

b)Data de formalización do contrato: 01-06-2021

c)Nome do contratista adxudicatario: LAU CREACIÓNS, S.L.

d)Importe de adxudicación (LOTE 2):

LOTE 2. PANEIS INFORMATIVOS

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Mellora

LAU CREACIÓNS, S.L.

4.951,00

1.039,71

5.990,71

666,11

Ofertada *

(*) Mellora: Instalación dos paneis informativos.

En Cambados, 1 de xuño de 2021. A Alcaldes, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00