Start: 5 Abril, 2024
00:00
End: 5 Abril, 2029
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA PARA O CONCELLO DE CAMBADOS ”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados.

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal.

2.Obxecto do contrato:

Subministro de enerxía eléctrica para as dependencias e instalacións de titularidade do Concello de Cambados”

a)Tipo: Subministro

b)CPV: 09310000-5 “Electricidade”.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria.

b)Procedemento: Aberto,

4.Valor estimado do contrato: 442.302,09 €.

5.Presuposto base de licitación (límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación): 535.185,53 €.

6.Número de ofertas recibidas: (6)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (6)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 8 de marzo de 2024.

b)Data de formalización do contrato: 5 de abril de 2024.

c)Nome do contratista adxudicatario:

d)Importe/s ou canon/s de adxudicación:

Empresa

Período Tarifario: Todos os períodos

Marxe de comercialización €/kWh con seis decimais

IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

0,00619

Subministro de enerxía eléctrica para as dependencias e instalacións de titularidade do Concello de Cambados.

Importe sen IVE

Importe con IVE

TOTAL

405.229,25 €

490.327,39 €

Cambados, 5 de abril de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00