Start: 5 Abril, 2022
00:00
End: 5 Abril, 2027
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 93.024,35€

5.Presuposto base de licitación: 112.559,46 €

6.Número de ofertas recibidas: (13)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (13)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 27/12/2021

b)Data de formalización do contrato: 13/01/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”

d)Importe de adxudicación:

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

75.800,00

15.918,00

91.718,00

20.841,46

30 días

1+2

En Cambados, 5 de abril de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00