Start: 5 Novembro, 2020
00:00
End: 5 Novembro, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORAS E ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “Mellora e acondicionamento xeral do Centro de Sáude de Cambados”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45262520-2 Traballos de albañilería, 45262650-2 Traballos de revestimento de fachadas 45311200-2 Traballos de instalación de accesorios eléctricos. 45330000-9 Traballos de fontanería. 45442110-1Trabajos de pintura de edificios. 45421100-5 Instalación de portas, fiestras y elementos conexos

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes.

4.Valor estimado do contrato:

LOTE 1

LOTE 2

Melloras no Centro de Saúde

Acondicionamento xeral Centro Saúde

Execución material

34.724,63

Execución material

34.745,38

13% Gastos xerais

4.514,20

13% Gastos xerais

4.516,90

6% Beneficio industrial

2.083,48

6% Beneficio industrial

2.084,72

Valor estimado

41.322,31

Valor estimado

41.347,00

5.Orzamento base de licitación:

BASE

IMPOÑIBLE

IVE

TOTAL

LOTE

LOTE 1. Mellora

41.322,31

8.677,69

50.000,00

LOTE 2. Acondicionamento Xeral

41.347,00

8.682,87

50.029,87

Investimento total proxecto.

82.669,31

17.360,56

100.029,87

6.Número de ofertas recibidas: LOTE1: 6 e LOTE 2: 6.

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (12)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 04/1172020

b)Data de formalización do contrato: 05/11/2020

c)Nome do contratista adxudicatario:

LOTE 1.- MELLORAS CENTRO DE SAÚDE

Adxudicatario:

CONSTRUCTORA E ingresaría MESSI, S.L.”

Base impoñible:

36.013,23 €

IVE: 7.562,78 €

Total: 43.576,01 €

Baixa: 6.423,99

Prazo execución das obras: 45 días.

LOTE 2.- ACONDICIONAMENTO XERAL DO CENTRO DE SAÚDE.

Adxudicatario:

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA MESSI, S.L.”

Base impoñible:

36.013,23 €

IVE: 7.562,78 €

Total: 43.576,01 €

Baixa: 6.423,00

Prazo execución das obras: 45 días.

En Cambados, a 5 de novembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00