Start: 27 Xullo, 2020
00:00
End: 28 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obras de “REFORMA DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoIndex.jsp

2.Obxecto do contrato:

REFORMA DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45260000-7 Traballos de tellado e outros traballos de construción especializados. 45261000-4 Traballos de construción de cubertas e estruturas de pechamento e traballos conexo. 45261910-6 Reparación de tellados.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=716757&lang=gl

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato:

Execución material

37.728,96

13% Gastos xerais

4.904,76

6% Beneficio industrial

2.263,74

7.168,50

Valor estimado

44.897,46

5.Presuposto base de licitación:

Valor estimado

44.897,46

21% IVE

9.428,47

Presuposto base licitación

54.325,93

6.Número de ofertas recibidas: (13)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (13)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 21/07/2020

b)Data de formalización do contrato 159.6.g: 26/07/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.

d)Importe adxudicación contrato e vantaxes da oferta adxudicataria:

 

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

44.897,46

37.713,87

21% IVE

9.428,47

7.919,91

Prezo

54.325,93

45.633,78

Baixa

8.692,15

Executará ás melloras ofertadas seguintes:

MELLORA 1

En Proxecto.- M². Colocación de placas de fibrocemento de onda grande, libres de amianto, de cor natural e dimensións 300×110 cm, con illamento térmico de cubertas inclinadas con panel de poliestireno extruido XPS, tipo Roofmate ou similar, de superficie lisa, corte perimetral a media madeira, de dimensións 40 x 600 x 1250 mm, condutividade térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción a fogo E, conforme á norma UNE EN 13164, con onda adecuada á tella existente, colocada sobre subestrutura, anclada á estrutura de madeira principal, i/pp de solapes e recortes, s/NTE-QTF, colocado, i/pp de recortes.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

3.5

M² Colocación de placas de fibrocemento de onda grande, libres de amianto, de cor natural e dimensións 300×110 cm, con illamento térmico de cubertas inclinadas con panel de poliestireno extruido XPS, tipo Roofmate o similar, de superficie lisa, corte perimetral a media madeira, de dimensións 80 x 600 x 1250 mm, conductividade térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 2,20m2K/W, con clasificación de reacción a fogoE, conforme á norma UNE EN 13164, con onda adecuada á tella existente, colocada sobre subestructura, anclada á estrutura de madeira principal, i/pp de solapes e recortes, s/NTE-QTF, colocado, i/pp de recortes.

115,15m2

58,95 €/m2

6.788,09

TOTAL Presuposto execución:

947,68

 

MELLORA 2. Axustaranse as características técnicas recollidas na memoria aportada.

En Proxecto. M². Colocación de equipos iluminación, totalmente instalada, conectada e en correcto estado de funcionamento.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

4.7

M². Colocación de equipos iluminación, de LED similares aos existentes ou outro modelo que sexa compatible coa instalación existente de acordo coa Dirección Facultativa e coa calidade do equipo ofertado, totalmente instalado, conectado e en correcto estado de funcionamento.

Especificarase marca, características e nº de equipos propostos na oferta.

Baixo cuberta

22,179m2 15,60€/m2

345,9924

37,752 m2

15,60€/m2

588,93

TOTAL Presuposto execución:

800,077

Descrición das luminarias :

6 Uds.

20 W

2249 Lm

112,45 Lm/W

Circular

Ø 225 mm

 

MELLORA 3. Axustaranse as características técnicas recollidas na memoria aportada.

En Proxecto. M2 Colocación de equipos de iluminación, totalmente instalada, conectada e en correcto estado de funcionamento.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

4.7

M². Colocación de equipos iluminación, de LED similares aos existentes ou outro modelo que sexa compatible coa instalación existente de acordo coa Dirección Facultativa e coa calidade do equipo ofertado, totalmente instalado, conectado e en correcto estado de funcionamento.

Especificarase marca, características e nº de equipos propostos na oferta.

Escaleira

19,274m2

15,60 €/m2

300,6744

TOTAL Presuposto execución:

257,3079

Descrición das luminarias:

2 Uds.

20 W.

2249 Lm.

112,45 Lm/W

Circular

Ø 225 mm

 

MELLORA 4. Axustaranse as características técnicas recollidas na memoria aportada.

En Proxecto. M2 Colocación de equipos de iluminación, totalmente instalada, conectada e en correcto estado de funcionamento.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

4.7

M². Colocación de equipos iluminación, de LED similares aos existentes ou outro modelo que sexa compatible coa instalación existente de acordo coa Dirección Facultativa e coa calidade do equipo ofertado, totalmente instalado, conectado e en correcto estado de funcionamento.

Especificarase marca, características e nº de equipos propostos na oferta.

Galería

28.393m2 25,60 €/m2

726,8608

TOTAL Presuposto execución:

662,9765

Descrición das luminarias:

11 Uds.

20 W.

2249 Lm

112,45 Lm/W

Circular

Ø 225 mm

Cambados, a 27 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00