Start: 23 Decembro, 2021
00:00
End: 23 Decembro, 2026
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “LOTE 1: RENOVACIÓN URBANA PRAZA DE SAN GREGORIO”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “RENOVACIÓN URBANA PRAZA SAN GREGORIO”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 119.003,57 €

5.Presuposto base de licitación: 143.994,32 €

6.Número de ofertas recibidas: (8)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (8)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 13/12/2021

b)Data de formalización do contrato: 22/12/2021

c)Nome do contratista adxudicatario: “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSAS, S.L.”

d)Importe de adxudicación:

 

EMPRESA

ADXUDICATARIA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

Melloras

(*)

MARCONSA, S.L.

111.863,36

23.491,31

135.354,67

8.639,65

45 días

1+2

SI

(*) Descrición das melloras ofertadas: Capítulo 3. Electricidade e alumeado publico. Retirada de liña aérea e en superficie de alumeado público e media tensión. Desconexión e reconexión de farola e de acometida eléctrica en fachada. Canalización subterránea de protección do cableado soterrado. Cableado de rede subterráneo de alumeado público Liña en fachada de alumeado público en canalización entubada. Liña subterránea de baixa tensión en canalización entubada. Liña en fachada de baixa tensión en canalización entubada. Arqueta de conexión eléctrica para rede soterrada.

En Cambados, 23 de decembro de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00