Start: 27 Agosto, 2021
00:00
End: 27 Agosto, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “Remodelación da Praza de A Xuventude”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45111100-9 Traballos de demolición. 45261420-4 Traballos de impermeabilización. 45262520-2 Traballos de albanilería. 45233200-1 Traballos diversos de pavimentación. 45259900-6 Actualización de instalacións. 452442100-8 Traballos de pintura.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado (Art. 159.1 LCSP) e atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación.

4.Valor estimado do contrato: 197.567,49

5.Presuposto base de licitación: 239.056,66(Ive engadido).

6.Número de ofertas recibidas: (6)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (6)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 25/08/2021

b)Data de formalización do contrato: 27/08/2021

c)Nome do contratista adxudicatario: “CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.L. (COVSA)”

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Melloras ofertadas

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Prazo garantía

1

2

3

4

5

6

7

COVSA

179.944,47

37.788,34

217.732,81

21.323,85

2,5 meses

1+2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MELLORA 1: Mellora consistente na desmontaxe actual de barandilla metálica existente e renovación da mesma.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.990,00

MELLORA 2: Mellora consistente en pintura acrílíca muro interior Praza.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.231,25

MELLORA 3: Mellora consistente en subministro e colocación de banco circular.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

5.188,00

MELLORA 4: Mellora consistente en subministro e colocación de bancos individuais.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.792,00

MELLORA 5: Mellora consistente en subministro e colocación de papeleiras.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

747,00

MELLORA 6: Mellora consistente en chapado de pedra en fachada existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.812,50

MELLORA 7: Mellora consistente en colocación de letras soltas en aceiro inoxidable en fachada de muro existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.584,00

En Cambados, 27 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00