Start: 23 Agosto, 2022
00:00
End: 23 Agosto, 2027
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS PC2021: LOTE 1 CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTRELO)”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CAMBADOS PC2021: LOTE 1 CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTRELO)”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes

4.Valor estimado do contrato Lote 1 e Lote 2: 133.698,52 €

5.Presuposto base de licitación (Lote 1):

Valor estimado: 76.594,41 euros

Presuposto base licitación: 92.679,24 euros

6.Número de ofertas recibidas: (8)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (8)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 12/08/2022

b)Data de formalización do contrato: 22/08/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria (Lote 1):

LOTE 1 CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI E COUTO DE ARRIBA (CASTRELO)

ADXUDICATARIA: MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) CIF B36533537

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Lote 1 Mellora

70.007,29

14.701,53

84.708,82

7.970,42

10 días naturais

SI

MELLORA OFERTADA. LOTE 1:

A) Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D.

Descrición mellora a executar:

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación con mestura bituminosa en quente tipo AC SURF 50/70 D

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI

6.415,00 m²

1,60 €

10.264,00 €

B) Extracción de 14 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados

Descrición mellora a executar:

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO OS CAEIROS A PINAR DO REI

6 UD

60,00 €

360,00 €

TOTAL MELLORAS LOTE 1

10.624,00 €

En Cambados, 23 de agosto de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00