Start: 18 Abril, 2023
00:00
End: 18 Abril, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “PAVIMENTACIÓN DA PRAZA RODAS”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas. 45432100-5 Traballos de pavimentación e revestimento de solos.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 41.869,06 €

5.Presuposto base de licitación: 50.661,56

6.Número de ofertas recibidas: (5)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (5)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 18/04/2023

b)Data de formalización do contrato: 18/04/2023, 159.6 g) LCSP.

c)Nome do contratista adxudicatario: COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

d)Importe de adxudicación, vantaxe da oferta adxudicataria:

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

37.800,00

7.938,00

45.738,00

4.923,56

Cambados, 18 de abril de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00