Start: 15 Setembro, 2022
00:00
End: 15 Setembro, 2027
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023 PM22-0119

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: Plataforma Contratos Galicia

2.Obxecto do contrato: “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN FORNOS, CAMIÑO NA REVOLTA E CAMIÑO EN RIVEIRO AGADER 2022-2023 PM22-0119

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222 Traballos de pavimentación e asfaltado

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 42.489,00 €

5.Presuposto base de licitación: 51.411,69

6.Número de ofertas recibidas: (4)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (4)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 14/09/2022

b)Data de formalización do contrato: 14/09/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA, S.L.)

d)Importe de adxudicación:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Oferta a Mellora nº 1:

42.404,02

8.904,84

51.308,86

102,83

SI

MELLORA 1: Mellora da capa de rodadura no tramo de terra do camiño da Revolta (Castrelo): Aportación de sub-base de zahorra cun espesor de 15 cm., tratamento superficial de 2 Kg/m² de ECR-2 e capa de pavimentado con asfalto en quente de D-12 cun espesor de 5 cm. totalmente rematado.

Descrición mellora a executar:

– 15 cm. de base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, estendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

– Rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8, debidamente compactado.

– Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado.

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO REVOLTA

390 m²

14,00 €

5.460,00 €

TOTAL MELLORA 1

5.460,00 €

Cambados, 15 de setembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00