Start: 31 Xullo, 2020
00:00
End: 31 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

Expte. Agader: PM20-0304312A-0129 Expte. Subvención: 921/2020 Expte. Contratación: 2362/2020
Tipo de contrato: OBRAS
Obxecto do contrato: MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑO DE TRAGOVE – CORVILLÓN
Procedemento de contratación: Contrato menor. Tipo de Tramitación: ordinaria
Código CPV: 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas
Duración: 1 MES

Financiamento:

Tramitado o expediente nº 921/2020 de solicitude de inclusión das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, no Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, foi notificada a Resolución de concesión de axuda, asinada en data 25/06/2020, polo Director Xeral do Agader, en relación co expediente de solicitude de subvención nº PM20-0304312A-0129, sendo aceptada por Decreto da Alcaldía 2020-0727, de data 04/07/2020.

O Concello deberá facerse cargo do imposto do IVE, ao non ser un gasto subvencionable de conformidade co establecido no artigo 5.2. b) na Resolución do 19 de decembro de 2019, pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais.

Aplicación orzamentaria

Proxecto de gasto

Retención crédito N.º Operación

Importe retido

2020.1532.61903

2020/0008.

2020/EP/007014

39.931,42

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: “MELLORA CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN AGADER 2020-2021”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor.

4.Valor estimado do contrato:

Execución material

27.732,08

13% Gastos xerais

3.605,17

6% Beneficio industrial

+1.663,92

5.269,09

Valor estimado

33.001,17

5.Presuposto base de licitación:

Valor estimado

33.001,17

21% IVE

6.930,25

Presuposto base de licitación

39.931,42

6.Número de ofertas recibidas: (3)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 29/07/2020

b)Data de formalización do contrato: 31/07/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: COVSA

d)Importe de adxudicación:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

33.001,17

31.846,13

21% IVE

6.930,25

6.687,69

Prezo

39.931,42

38.533,82

Baixa

1.397,60

Aplicación orzamentaria

2020.1532.61903

MELLORA OFERTADA QUE DEBERÁN EXECUTAR:

MELLORA 1: Fresado de zona de formigón e asfaltado con 6 cm de aglomerado en quente tipo D-12 no final do Camiño TRAGOVE 2.

En Cambados, a 31 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00