Start: 22 Xullo, 2020
00:00
End: 22 Xullo, 2025
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato das obra de “MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1. 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo Rua Nova

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=717386&lang=gl

2.Obxecto do contrato:

MELLORA CAPA RODADURA CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS: LOTE 1. 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo Rua Nova

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=717386&lang=gl

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado con división en lotes

4.Valor estimado do contrato:

 

LOTE 1.-

Camiños/Vías:

1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.

4. Travesía Santa Mariña. 5. Rua do Castro. 6. Ramal Avda. Vilariño. 7. Tramo Rua Nova.

Execución material

73.874,56

Gastos xerais 13%

9.603,69

13.496,16

Beneficio industrial 6%

4.432,47

Valor estimado do contrato

87.910,72

 

5.Presuposto base de licitación Lote 1:

Importe Neto: 87.910,72 euros

Importe Total: 106.371,97 euros

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 06/07/2020

b)Data de formalización do contrato: 22/07/2020

c)Nome do contratista adxudicatario: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L.

d)Importe adxudicación contrato e vantaxes da oferta adxudicataria:

 

LOTE 1.- 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo Rua Nova

Adxudicatario:

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L. B36239861

Base impoñible:

77.185,60 €

IVE: 16.208,98 €

Total: 93.394,58 €

Baixa: 12.977,39 €

Ampliación prazo garantía: Tres anos (1+2)

Prazo execución das obras: 20 días.

MELLORAS A EXECUTAR OFERTADAS POLA EMPRESA

Camiño/Rúa/Trav.

Descrición dos traballos

Valor

1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.665,60

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

240,00

2. Camiño de O Cruceiro

Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de 1,00 m de ancho e 10 cm espesor con formigón HM-20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1 e dimensións segundo planos. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

1.540,00

3. Rúa Capitana-Sabugueiro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.056,00

Extracción 3 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

180,00

4. Travesía Santa Mariña

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.504,00

Extracción 3 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100mm e determinación de espesor e densidade.

180,00

5. Rua do Castro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.760,00

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100mm e determinación de espesor e densidade.

240,00

6. Ramal Avda. Vilariño.

——

0,00

7. Tramo Rua Nova.

Regularización do vial con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 2 cm, incluso parte proporcional de rega de adherencia.

3.065,60

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.532,80

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade

240,00 €

Recalce de 2 canaletas sumidoiro de 6,00 m. e 8,00 m. e 8 pozos con dado de formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización, balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco (5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes

1.744,00 €

IMPORTE TOTAL DAS MELLORAS DO LOTE 1.

14.948,00

 

Cambados, 22 de xullo de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00