Start: 24 Agosto, 2021
00:00
End: 24 Agosto, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “DOTACIÓN INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “Dotación infraestruturas no polígono industrial de Sete Pías.”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1Traballos de pavimentación e asfaltado

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado (Art. 159.1 LCSP) e atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación.

4.Valor estimado do contrato: 93.773,55 €

5.Presuposto base de licitación: 113.466,00 € (Ive engadido).

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 12/08/2021

b)Data de formalización do contrato: 24/08/2021

c)Nome do contratista adxudicatario: GALSUR, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

MELLORAS OFERTADAS:

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Nº 1

Nº 2

Nº 3

GALSUR, S.L.U.

72.205,64

15.163,18

87.368,82

26.097,18

SI

SI

SI

MELLORA 1:

Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d.

VIALES

8.103,00 m2

1,60€

12.964,80 €

MELLORA 2:

Colocación de 3 ud. de sinais na rúa Nieves Fariza (estrada EP-9002 na zona do polígono).

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Sinal informativa bandexa direccional (2 liñas de información mais nome de concello) en chapa de aceiro de 1200×400 mm. reflexiva E.G., incluíndo un poste de aceiro lacado en verde de 80x40x2 mm e 3,00 m. de altura, parafusería, escavación manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado, HM-20/P/20, totalmente colocado.

VIAL NIEVES FARIZA (estrada EP-9002 na zona do polígono)

3 Uds

143,00€

429,00 €

MELLORA 3:

Extracción de 8 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final.

VIAL CAMBADOS

8 Uds

60,00€

480,00 €

En Cambados, 24 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00