14 Xullo, 2023
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SETE PÍAS 2023

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado. 45233270-2 Traballos de pintura de superficies de aparcamentos. 45112100-6 Traballos de escavación de gabias.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado

4.Valor estimado do contrato: 84.256,29

5.Presuposto base de licitación: 101.950,11 euros

6.Número de ofertas recibidas: 8

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 8

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 13/07/2023

b)Data de formalización do contrato: 14/07/2023

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.

d)Prezo de adxudicación e vantaxes da oferta:

MELLORAS

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

MELLORA

N.º 1

3.950,10 €

MELLORA N.º 2

1.223,00 €

MELLORA N.º 3

2.500,00 €

COVSA

73.867,49

15.512,17

89.379,66

12.570,45

SI

SI

SI

MELLORA 1: Sinalización horizontal da rúa: Maruja Mallo

A) Descrición mellora a executar: Marca vial continua-descontinua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaxe.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARUJA MALLO

1.501,00 m

1,20 €

1.801,20 €

B) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en cebreados, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARUJA MALLO

110,00 m²

17,37 €

1.910,70 €

C) Descrición mellora a executar: Marca vial reflexiva en símbolos e letreiros, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina, incluso replanteo e premarcaxe. Medida a superficie realmente pintada.

Uds.

Prezo unitario

Total

RÚA MARUJA MALLO

12,00 m²

19,85 €

238,20 €

TOTAL MELLORA 1

3.950,10 €

MELLORA 2: Obras de reparación de canaleta de pluviais en rúa Exeria coas seguintes partidas: Consiste en anular tramo interior de canaleta e manter 2 tramos exteriores de 80 cm, e instalación dun novo imbornal próximo conectado á rede de pluviais.

Descrición mellora a executar:

Uds.

Prezo unitario

Total

Demolición de beirarrúa e tramo canaleta interior, con corte e demolición de pavimento actual e retirada de escombros a vertedoiro

1,00 ud.

400,00 €

400,00 €

Subministro e colocación de imbornal prefabricado de formigón para recollida de pluviais, de 550X300 mm e profundidade 700 mm, con sifón, con marco e reixa de fundición abatible clase C- 250, incluído escavación, envolta de formigón HM-20/P/20, recheo de trasdós, terminado, incluso tubo de conexión ata un máximo de 8,00 m.

1,00 ud.

300,00 €

300,00 €

Reposición con formigón a gabia na beirarrúa demolida para conexión do imbornal con soleira de formigón 15 cm de grosor

3,00 m²

35,00 €

105,00 €

Colocación de tubo de PVC compacto de 125 mm. e recheo con formigón da gabia no tramo interior de canaleta demolida para conexión dun extremo co outro da canaleta.

5,50 m.l.

45,09 €

248,00 €

Reposición da gabia no tramo interior da canaleta con capa de 8 cm. de asfalto en quente D-12

3,00 m²

30,00

90,00 €

Recolocación de tapas de fundición con reposición de novos parafusos nos tramos da canaleta exteriores que se manteñen.

1,00 ud.

80,00 €

80,00 €

TOTAL MELLORA 2

1.223,00 €

MELLORA 3: Subministro e colocación de barreira manual de 6,00 m modelo MANNUS de KAISER +KRAFT ou similar coas seguintes características:

Descrición mellora a executar: Barreira manual de aceiro galvanizado en forno e con recubrimento en po vermello tráfico RAL 3020. Mastil de barreira dunha peza de tubo de aceiro cadrado 108 x 46 mm. (altura inclinada 15 mm protección para non sentarse) con recubrimento en po branco puro RAL 9010 e a ambos lados con lámina reflectante vermella e branca.

Poste principal para aparafusar formado por dous tubos de aceiro de 120x40x3 mm.

Aldabas de aceiro inoxidable para pechar baixo chave con candado. Poste de apoio de tubo de aceiro de 70 x40 x 3mm para aparafusar. De altura regulable entre 100 e 150 mm.

Incluso anclaxes ao chan con parafuso e resina de todos os elementos

Totalmente instalada.

Uds.

Prezo unitario

Total

ACCESO VIAL 145

1 UD.

2.500,00 €

2.500,00

TOTAL MELLORA 3

2.500,00 €

Cambados, 14 de xullo de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00