Start: 23 Marzo, 2021
00:00
End: 23 Marzo, 2026
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233252-0 Traballos de pavimentación de rúas. 45232410-9 Obras de saneamento. 45232130-2 Traballos construción de canalizacións de augas pluviais. 34928400-2 Mobiliario urbano.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto simplificado (Art. 159.1 LCSP) e atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación.

4.Valor estimado do contrato: 127.323,93

5.Presuposto base de licitación: 154.061,95 € (Ive engadido).

6.Número de ofertas recibidas: (16)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (16)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 17/03/2021.

b)Data de formalización do contrato: 23/03/2021

c)Nome do contratista adxudicatario: NAROM, S.L.

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

EMPRESA

ADXUDICATARIA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

garantía

Prazo

execución

NAROM, S.L.

104.214,63

21.885,07

126.099,70

27.962,25

1+2

44

En Cambados, 23 de marzo de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00