Start: 31 Maio, 2021
00:00
End: 31 Maio, 2026
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO MATERIAL PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL

a)Tipo: SUBMINISTRO

b)CPV: 39234000-1 Caixas para compost. 45213280-9 Traballos de construción de instalación de compostaxe.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado Sumario con división en lotes

4.Valor estimado do contrato: 21.843,87 €

5.Presuposto base de licitación (Lote 1):

Importe Neto: 21.843,87euros

Importe Total: 26.431,08 euros

6.Número de ofertas recibidas: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 28-05-2021

b)Data de formalización do contrato: 31-05-2021

c)Nome do contratista adxudicatario: VERMICAN SOLUCIONES DE COMPOSTAXE, S.L.

d)Importe/s ou canon/s de adxudicación (LOTE 1):

LOTE 1: UNIDADES MODULARES COMPOSTAXE (UMC), CAIXÓNS ESTRUTURANTES (CCC) E OBRA CIVIL

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo

Ofertado

Baixa

VERMICAN SOLUCIONES COMPOSTAJE, S.L.

20.327,69

4.268,81

24.596,50

1.834,58

En Cambados, 31 de maio de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00