Start: 6 Maio, 2022
00:00
End: 6 Maio, 2027
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: PERFIL DO CONTRATANTE

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO DE MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

a)Tipo: Subministro

b)CPV: 34144430-1 Varredoras viais automóbiles. 42959000-7 Máquinas de limpeza diversas. 16160000-4 Equipo diverso para xardinería.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado con división en lotes.

4.Valor estimado do contrato:

LOTE 1. BARREDORA ELÉCTRICA.

20.085,00

LOTE 2. DESHIERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR TIJERA C/PÉRTIGA.

6.822,17

Investimento total

26.907,17

5.Presuposto base de licitación:

Nº Lote

BASE

IMPOÑIBLE

IVE

TOTAL

LOTE

LOTE 1. BARREDORA ELÉCTRICA.

20.085,00

4.217,85

24.302,85

LOTE 2. DESHIERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR TIJERA C/PÉRTIGA.

6.822,17

1.432,66

8.254,83

Investimento total proxecto.

26.907,17

5.650,51

32.557,68

6.Número de ofertas recibidas: Lote 1: (1). Lote 2: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 25/04/2022

b)Data de formalización do contrato: 05/05/2022

c)Nome do contratista adxudicatario: BAYGAR S.L.

d)Importe de adxudicación:

LOTE 1: VARREDORA ELÉCTRICA

ADXUDICATARIO

Prezo

s/Ive

Ive

Prezo

adxudicación

Baixa

Servizos

Postvenda

Prazo entrega

ofertado

Subministro

útiles/ repostos

BAYGAR S.L.

19.800,00

4.158,00

23.958,00

344,85

1 mes

4

Varredora TSM_ITALA_135

Varredora 100% eléctrica. Capacidade tolva residuos de 135 litros mínimo, con portabolsas .Cepillo central de 600 mm con control de presión e dous cepillos laterais con pulverizadores de auga para evitar o po. Ancho de varrido 1.350 mm mínimo. Contedor frontal para residuos voluminosos. Depósito de auga de 30 litros mínimo, protexido da luz directa do sol e con indicador de auga baleira. Bomba de auga eléctrica con filtro. Tubo de aspiracións independente de carbono lixeiro. Baterías de chumbo de 24 V / 240 Ah. Autonomía 7 horas. Velocidade 6,5 km/ h, regulable mediante potenciómetro progresivo. Rendemento teórico de 6400 m2/ h mínimo. Potencia da turbina 800 W Filtro de po de polyester con axitador eléctrico. Pendente superable de 20% mínimo. Rodas dianteiras de 420 mm de diámetro. Transmisión electrohidráulica. Extintor .Peso máximo sen baterías, 350 kg Lonxitude máxima sen asento operario, 2100 mm. Kit asinto operario

LOTE 2. DESHERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR, TESOIRA CON PÉRTIGA

ADXUDICATARIO

Prezo s/Ive

Ive

Prezo adxudicación

Baixa

BAYGAR S.L.

6.488,00

1.362,53

7.850,78

404,00

DESHERBADORA

AS-MOTOR AS 30 WeedHex 160 2019

DESBROZADORA

HUSQVARNA 545RX

SOPLADOR

HUSQVARNA 580BTS

TIXEIRA CON PÉRTIGA

TIJERA F3015 (KIT MEDIO F3015)

LOTES

Prezo s/IVE

IVE

TOTAL

Lote 1. Varredora eléctrica

19.800,00

4.158,00

23.958,00

Lote 2. DESHERBADORA, DESBROZADORA, SOPLADOR, TESOIRA CON PÉRTIGA

6.488,00

1.362,53

7.850,78

En Cambados, 6 de maio de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00