Start: 22 Agosto, 2023
00:00
End: 22 Agosto, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN DE PLANTA BAIXA E ALTA NA AVDA. DE VILARIÑO 114

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN DE PLANTA BAIXA E ALTA NA AVDA. DE VILARIÑO 114

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45110000-1 Traballos de demolición de inmobles e movemento de terras. 45111100-09 Traballos de demolición. 45111214-1 Traballos de evacuación de escombros de demolición.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 28.169,32

5.Presuposto base de licitación: 34.084,87 €

6.Número de ofertas recibidas: (5)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (5)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 28/07/2023

b)Data de formalización do contrato: 21/08/2023

c)Nome do contratista adxudicatario: REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

d)Importe de adxudicación:

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

(días naturais)

REVCOM ENERGÍAS RENOVABLES S.L.

24.797,31 €

5.207,44 €

30.004,75 €

4.080,12 €

10

Cambados, 22 de agosto de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00