Start: 2 Xuño, 2023
00:00
End: 2 Xuño, 2028
00:00

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato doSERVIZO DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA PARA A REALIZACIÓN DUN CONCERTO DA ARTISTA BELÉN AGUILERA O DÍA 02/08/2023, CON MOTIVO DA FESTA DO ALBARIÑO 2023

1. Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a) Organismo: Concello de Cambados

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c) Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2. Obxecto do contrato: Contrato do servizo de interpretación artística para a realización dun concerto da artista Belén Aguilera, o día 02/08/2023, con motivo da Festa do Viño Albariño 2023”

a) Tipo: Servizo

b) CPV: 92312120-8 Servizos artísticos de grupos de cantantes.

c) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

4. Valor estimado do contrato: 18.000,00 €

5. Presuposto base de licitación: 21.780,00 €

6. Número de ofertas recibidas: (1)

7. Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (1)

8. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 31/05/2023

b) Data de formalización do contrato: 02/06/2023

c) Nome da contratista adxudicataria: Dª Celia Rueda Arellano.

d) Importe de adxudicación :

Prezo s/IVE

IVE

TOTAL

18.000,00

3.780,00

21.780,00

Cambados, 2 de xuño de 2023. O Alcalde en funcións, D. Samuel Lago Ozón.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00