30 Novembro, -0001
00:00

Pola empresa “ESTEO TÉCNICA NA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN, S.L.”, finalizouse á “INTERVENCIÓN DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN NO CRUCEIRO DE TERRA SANTA OU DE CARBALLÁS (VILARIÑO)”.

Os traballos fináncianse con cargo a unha subvención outorgada pola Excma. Deputación Provincial ao abeiro do programa para a Rehabilitación e a sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural dirixido aos Concellos da Provincia de Pontevedra para o ano 2019 e fondos municipais do xeito seguinte:

 

FINANCIAMENTO

Orzamento total

Subvención Deputación

BDNS:433714

Fondos Municipais.

12.434,31 (*)

12.434,31 €

2.086,69

(*) Financiaranse: Traballos redacción proxecto, traballos de restauración e emisión informe final.

O contrato foi adxudicado polo prezo seguinte:

ADXUDICACIÓN CONTRATO. Decreto 2020-0744, 08/07/2020.

Adxudicataria : Esteo Técnica na Conservación e Restauración, S.L.

Orzamento s/Ive

Ive

Orzamento c/IVE

Baixa

8.180,00

1.717,80

9.897,80

180,06

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo terceira da convocatoria de axudas.

En Cambados, 9 de decembro de 2020. A Alcadesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates