Start: 29 Outubro, 2020
00:00
End: 29 Outubro, 2025
00:00

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.veñen de rematarse os investimentos para aDOTACIÓN MEDIDAS SEGURIDADE Á GARDERÍA MUNICIPAL Memoria-Valorada Capítulo 1 e 3, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 29 de outubro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00