Start: 6 Xullo, 2021
00:00
End: 6 Xullo, 2026
00:00

Pola Excma. Deputación de Pontevedra concedeuse, no seu día, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018/2019 – Anualidade 2019) a subvención seguinte:

Investimentos:

Total

investimento

Fondos

Municipais

Subvención Deputación

PC2019

Subministro de 24 papeleiras para o casco urbano.

13.185,32

0,00

13.185,32

Por Decreto de Alcaldía 2021-0792, de data 09/06/2021, adxudicouse o contrato de subministro:

N. Expediente

2475/2021

N. Expte. Subvención

1619/2021 – DEPUTACIÓN PC2019 2021019139

Obxecto

SUBMINISTRO DE 24 PAPELEIRAS PARA O CASCO URBANO

Servizo/ Área

CONTRATACIÓN

Terceiro

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L. B94018983

Importe

Base: 10.300,00

IVE: 2.163,00 €

Total: 12.463,00 €

Mellora ofertada:

Instalación das 24 papeleiras

Con data 06/07/201, asinouse a acta de recepción do mencionado subministro.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e nas Bases Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 6 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00