Start: 28 Xullo, 2022
00:00
End: 29 Xullo, 2027
00:00

Nestas datas rematouse a execución do contrato de “SUBMINISTRO DE ELEMENTOS DE XOGO PARA A DOTACIÓN DOS PARQUES INFANTÍS: CLEMENCIO FERNÁNDEZ PULIDO E PARQUE TORRADO”, realizado pola empresa adxudicataria “CONSTRUCCIONES NELMAR, S.L.”, ascendendo o investimento a:

Importe licitación:

Sen IVE:

33.057,85

Con IVE:

40.000,00

Importe adxudicación e execución:

Sen IVE:

29.270,00

Con IVE:

35.416,70 €

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, 28 de xullo de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón

Fees & Tickets
Free
$0,00