Start: 25 Xaneiro, 2021
00:00
End: 26 Xaneiro, 2026
00:00

Nestas datas ven de rematarse a execución do “PROXECTO MUSEOLÓXICO E MUSEOGRÁFICO RAMÓN CABANILLAS NA CASA DA CALZADA”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018), o contrato ascendeu a un total importe de 45.472,00 (Ive engadido).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 25 de xaneiro de 2021. A Alcadesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00