Start: 21 Novembro, 2023
00:00
End: 20 Novembro, 2028
00:00

 

Nestas datas ven de rematarse o investimento para a “DOTACIÓN DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA RECREATIVA DO MIRADOIRO DE CASTRELO” e dando cumprimento ao establecido pola Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e artigo 16 da Resolución do AGADER, de data 26/12/2023, publícanse os datos relativos á subvención outorgada e contratación:

SUBVENCIÓN OUTORGADA

AGENCIA GALLEGA DE DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022 por la que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2 (apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo), de la medida Leader del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, para las anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (código de procedimiento MR701D).

GDR: 17 Grupo desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia

N.º de expediente. L23 – 1920-17 0193

Título: DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA RECREATIVA DO MIRADOIRO DE CASTRELO

Natureza: Non produtivo

Promotor: Concello de Cambados:

Partida

Concepto

Orzamento presentado sen IVE €

Orzamento aceptado con IVE €

Obra civil e instalacións

Subministro e instalación.

14.997,57

18.147,06

IVE 21%

3.149,49

O IVE é subvencionable por ser imposto non recuperable polo promotor.

Orzamento total

18.147,06

Orzamento aceptado

18.147,06 €

% Axuda

58,80%

Importe da axuda:

10.670,47 €

Distribución por fondos €

FEADER

75,00%

8.002,85

MAPA

2,50%

266,76

AGADER

22,50%

2.400,86

ANO

% TOTAL SUBVENCIÓN

IMPORTE €

2023

20,00 %

2.134,09

2024

80,00 %

8.536,38

TOTAL

10.670,47

DATOS DO CONTRATO

Expte. AGADER (GDR 17 Salnés–Ulla-Umia): L23 – 1920-17 0193

Expte. Subvención: 400/2023

Expte. Contratación: 3530/2023

Tipo de contrato: SUBMINISTRO

Obxecto do contrato: DOTACIÓN DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA RECREATIVA DO MIRADOIRO DE CASTRELO GDR L23-1920-17-0193

Procedemento de contratación: Contrato menor.

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 34928200-0 Vallas. 34928210-3 Postes de madeira. 39121200-8 Mesas. 35261100-2 Paneis indicadores de mensaxes variables. 35261000-1 Paneis de información

Prezo estimado do contrato: 14.997,57 €

IVE: 3.149,49 €

Orzamento base de licitación: 18.147,06 €

Duración: 2 MESES

Aplicación

Proxecto de gasto

Retención n.º operación

Importe retido

1710.60902

2023/0029

2023/EP/011384

18.147,06 €

ADXUDICACIÓN

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

ECOPLANIN XESTIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, S.L.

14.790,00

3.105,90

17.895,90

251,16

Prazo execución do subministro: 2 meses

En Cambados, 21 de novembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00