Start: 9 Decembro, 2020
00:00
End: 9 Decembro, 2025
00:00

Pola empresa “ESPINA Y DELFÍN, S.L., finalizáronse recentemente as obras de “SUBSTITUCIÓN DUN TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).

O contrato foi adxudicado polo prezo seguinte:

Terceiro

ESPINA & DELFÍN, S.L.

Importe

Base: 15.619,83 €

IVE: 3.280,16 €

Total: 18.899,99 €

Baixa: 92,56 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 10 de decembro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00