Start: 25 Outubro, 2023
00:00
End: 25 Outubro, 2028
00:00

Expte. Deputación:

2023003459

Expte. Actuación preparatorias contratos: 1414/2021

Expte. Subvención Concello:

666/2023

Expte. Contratación:

2385/2023

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO.

Procedemento de contratación: aberto simplificado abreviado

Tramitación: Ordinaria.

Código CPV: 45231113-0 Traballos de reinstalación de tuberías.

Prezo estimado: 47.902,16 €

IVE: 10.059,45 €

Orzamento base de licitación: 57.961,61 €

Duración: 1 mes.

O día 9 de outubro de 2023 recibíronse as obras de “SUBSTITUCIÓN DO SEGUNDO TRAMO DA TUBERÍA DE SANEAMENTO NA PONTE DE CASTRELO”, investimento subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

Investimento PC2023 2023003459

Orzamento €

Subvención €

Fondos Concello €

SUBSTITUCIÓN 2º TRAMO TUBERÍA SANEAMENTO PONTE CASTRELO

57.961,62

57.961,62

0,00

As obras foron adxudicadas a “RODIÑO OBRAS Y TRANSPORTES, S.L.”, polo prezo que se reflicte seguidamente:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

36.090,00 €

7.578,90 €

43.668,90 €

14.297,71 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

En Cambados, 25 de outubro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00