Start: 27 Xuño, 2022
00:00
End: 28 Xuño, 2027
00:00

VÍDEO EXECUCIÓN DAS OBRAS

Con data 17 de xuño de 2022, firmouse a Acta de Recepción das obras de “REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA”, adxudicada á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”, da que se extrae a información seguinte:

Descrición:

REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA

Importe licitación:

Sen IVE:

93.024,35 €

Con IVE:

112.559,46 €

Importe adxudicación:

Sen IVE:

75.800,00 €

Con IVE:

91.718,00 €

Art. 242 i Exceso medicións

Sen IVE:

7.520,61 €

Con IVE:

9.099,94 €

Art. 242 ii Inclusión prezos novos

Sen IVE:

0,00 €

Con IVE:

0,00 €

Importe execución:

Sen IVE:

83.320,61 €

Con IVE:

100.817,94 €

Melloras:

Non.

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, a 27 de xuño de 2022. A Alcaldía.

Fees & Tickets
Free
$0,00