Start: 27 Decembro, 2022
00:00
End: 27 Decembro, 2027
00:00

Con data 26 de decembro de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “REPARACIÓN DO DEPÓSITO DE AUGAS DE TROVISCO 2021009005, adxudicadas á empresa “TEIMPER, S.A., da que se desprende a información seguinte:

Importe licitación:

Sen IVE:

87.165,63

Con IVE:

105.470,41

Importe adxudicación:

Sen IVE:

83.620,00

Con IVE:

101.180,20

Art. 242 i Exceso medicións

Sen IVE:

3.451,48 €

Con IVE:

4.176,29€

Art. 242 ii Inclusión prezos novos

Sen IVE:

0,00 €

Con IVE:

0,00 €

Importe execución:

Sen IVE:

87.071,48 €

Con IVE:

105.356,49 €

Melloras 1 e 2:

Executadas

MELLORA 1: CAMARA DE VÁLVULAS

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Partida de acondicionamento e mellora de válvula de altitude, Ross 30 AWR, incluído pintura, anel de asento con xunta e parafusos, camisa inferior, corpos superiores, parafusos para tapa superior, filtro autolimpiante, balea indicadora, xuntas tóricas de peche do piloto, completamente rematado e probado.

1 UD

2.374,61

2.374,61

Ud. Restauración de caseta de cámara de válvulas consistente en:

– Limpeza e descarnado da xunta existente mediante lavado con máquina a presión.

– Subministración e aplicación de fondo de xunta Maxcell ou similar.

– Execución de selaxe de xunta mediante sellador poliuretano Maxflex 100 w.

– Colocación de banda protectora de xunta Maxflex XJF para remate e protección do conxunto.

– 146 m² Pintura completa da caseta mediante man de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa e dúas mans de acabado con pintura plástica. Incluíndo paredes int/ext e teito int.

1 UD

2.420,86

2.420,86

MELLORA 2: INSTALACIÓN DE FILTRO

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Filtro colador mecanosoldado tipo Filtram- H de Mistral Ross, DN 250 PN16 corpo ampliado, válvulas para drenaxe inferior e purga superior, cesta reforzada en aceiro inoxidable e billas e manómetros de entrada/saída sen purgador, incluído carrete desmonte, telescópico en aceiro inoxidable, completamente rematado e probado.

1 UD

2.261,21

2.261,21

Ud. de arqueta de ladrillo para instalación de filtro, con tapa en FD tipo C-250 70x50x70 completamente rematado.

1 UD

850,00

850,00

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

En Cambados, 27 de decembro de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00