Start: 29 Outubro, 2020
00:00
End: 29 Outubro, 2025
00:00

VIDEO FIN OBRA

Pola empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L.” veñen de rematarse as obras de “REPARACIÓN DA CUBERTA E OUTRAS OBRAS MENORES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “LUIS REI””, que foron financiados ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

44.897,46

37.713,87

21% IVE

9.428,47

7.919,91

Prezo

54.325,93

45.633,78

Baixa

8.692,15

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, 29 de outubro de 2020. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00