Start: 7 Setembro, 2023
00:00
End: 7 Setembro, 2028
00:00

 

Expte. Deputación: 2023004486_PC2023

Expte. Subvención: 666/2022

Expte. Contratación: 1252/2023

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: REPARACIÓN DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO.

Procedemento de contratación: Contrato menor.

Tipo de Tramitación: ordinaria.

Duración: 3 meses.

Código CPV: 45261000-4 Traballos de construción de cubertas e estruturas de cerramento, e traballos conexos. 45261100-5 Traballos de construción de armaduras para cubertas. 45261211-6 Colocación de tellas. 45261200-6 Traballos de recubrimento e pintura de cubertas.

Prezo estimado do contrato: 32.948,96 €

IVE: 6.919,28 €

Presuposto base de licitación: 39.868,24 €

No día de hoxe 7 de setembro de 2023, veñen de recibirse as obras de “REFORMA DA CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO”, investimento que foi subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

Investimento PC2023 2023004486

Orzamento €

Subvención

DEPUTACIÓN €

Fondos Concello €

REPARACIÓN DE CUBERTA DO CENTRO CULTURAL DE VILARIÑO

39.868,24

39.868,24

0,00

As obras foron adxudicadas a “RAMÓN BARROS REY”, polo prezo que se reflicte seguidamente:

Prezo

Ive

Prezo

Baixa

29.950,00

6.289,50

36.239,50

3.628,74

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

En Cambados, 7 de setembro de 2023. O Alcalde Acc., D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00