Start: 28 Xullo, 2022
00:00
End: 28 Xullo, 2027
00:00

Con data 28 de xullo de 2022, asinouse a Acta de Recepción das obras de “RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO, adxudicadas á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, da que se desprende a información seguinte:

Importe licitación:

Sen IVE:

119.003,57 €

Con IVE:

143.994,32 €

Importe adxudicación:

Sen IVE:

111.863,36

Con IVE:

135.354,67 €

Modificación Contrato:

Sen Ive:

126.400,61 €

Con Ive:

152.944,74 €

Importe adxudicación modificado:

Sen Ive:

126.400,61 €

Con Ive:

152.944,74 €

Art. 242 i Exceso medicións

Sen IVE:

0,00 €

Con IVE:

0,00 €

Art. 242 ii Inclusión prezos novos

Sen IVE:

0,00 €

Con IVE:

0,00 €

Importe execución:

Sen IVE:

126.400,61 €

Con IVE:

152.944,74 €

Melloras:

Capítulo 3. Electricidade e alumeado publico. Executadas

O investimento foi financiado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

En Cambados, 28 de xullo de 2022. O Alcalde. D. Samuel ago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00