Start: 24 Febreiro, 2022
00:00
End: 24 Febreiro, 2027
00:00

VIDEO PRAZA A XUVENTUDE – DOLORES DEL VALLE

En breves datas recibiranse as obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE – DOLORES DEL VALLE”, que foron executadas pola empresa “Construcciones Obras y Viales, S.A., que ascenderon a un importe de 217.732,81 € e así como a realización das 7 melloras ofertadas, que se describen seguidamente:

Melloras ofertadas

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Prazo garantía

1

2

3

4

5

6

7

COVSA

179.944,47

37.788,34

217.732,81

21.323,85

2,5 meses

1+2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MELLORA 1: Mellora consistente na desmontaxe actual de barandilla metálica existente e renovación da mesma.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.990,00

MELLORA 2: Mellora consistente en pintura acrílíca muro interior Praza.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.231,25

MELLORA 3: Mellora consistente en subministro e colocación de banco circular.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

5.188,00

MELLORA 4: Mellora consistente en subministro e colocación de bancos individuais.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.792,00

MELLORA 5: Mellora consistente en subministro e colocación de papeleiras.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

747,00

MELLORA 6: Mellora consistente en chapado de pedra en fachada existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.812,50

MELLORA 7: Mellora consistente en colocación de letras soltas en aceiro inoxidable en fachada de muro existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.584,00

O financiamento é o que se desagrega no cadro seguinte:

Investimento PC2021

2021007661

Orzamento

Subvención

PC2021 (*)

Entidade Privada

Convenio Froiz

REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE

239.056,66

119.528,33

119.528,33

(*) A achega da parte do Concellos financiarase coa subvención outorgada pola Deputación con cargo ao PC2021.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

En Cambados. 24 de febreiro de 2022. O Alcalde, Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00