Start: 7 Setembro, 2023
00:00
End: 7 Setembro, 2028
00:00

Expte. Deputación: 2023003721

Expte. Subvención: 666/2022

Expte. Contratación: 1532/2023

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: REFORMA DE ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ PC2023 (2023003721)

Procedemento de contratación: Contrato menor.

Tipo de Tramitación: ordinaria.

Duración: 3 meses.

Código CPV: 50760000-0 Reparación e mantemento de aseos públicos. 45212230-7 Instalación de vestiarios. 45330000-9 Traballos de fontanería. 45262520-2 Traballos de albanelería. 45421146-9 Instalación de falsos teitos. 45430000-0 Traballos de revestimento de chans e paredes. 45442100-8 Traballos de pintura.

Prezo estimado do contrato: 28.816,42 €

IVE: 6.051,45 €

Presuposto base de licitación: 34.867,87 €

No día de hoxe 7 de setembro de 2023, veñen de recibirse as obras de “REFORMA DOS ASEOS DO CEIP SANTO TOMÉ”, investimento que foi subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

Investimento PC2023 2023003721

Orzamento €

Subvención Deputación €

Fondos Concello €

REFORMA ASEOS EN CEIP SANTO TOMÉ

34.867,87

34.867,87

0,00

As obras foron adxudicadas a “RAMÓN BARROS REY”, polo prezo que se reflicte seguidamente:

ADXUDICATARIO

Prezo

Ive

Prezo

Baixa

Ramón Barros Rey.

27.433,23

5.760,98

33.194,21

1.673,66

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

En Cambados, 7 de setembro de 2023. O Alcalde Acc., D. Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00