Start: 9 Agosto, 2021
00:00
End: 10 Agosto, 2026
00:00

REPORTAXE FOTOGRÁFICA

Nestas datas veñen de rematarse pola empresa “NAROM, S.L“, as obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARÚAS E ZONAS E APARCAMENTO DA RÚA SEVILLA“, asinándose a Acta de recpeción das mesmas o pasado día 31/07/2021.

O investimento foi financiado pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2019).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base quince das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 9 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00