30 Novembro, -0001
00:00

PREMER PARA VER VÍDEO DA EXECUCIÓN DAS OBRAS

Pola empresa COVSA rematáronse as obras de “MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS (CASTRELO)”, subvencionadas con cargo ao Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022.

O orzamento presentado e aprobado desagregado por conceptos é o seguinte:

O importe da axuda distribuirase en dúas anualidades do xeito seguinte:

Anualidade

% Subvención

Importe axuda

2021

50

19.299,80

2022

50

19.299,80

O orzamento desagregado por partidas é:

Prezo estimado

21%

IVE

Orzamento base licitación

Obra

37.677,77

7.912,33

45.590,10

Control calidade

921,83

193,58

1.115,41

Total investimento

38.599,60

8.105,91

46.705,51

IVE non subvencionable.

Distribución do financiamento:

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Axuda solicitada (1)

Fondos do Concello (2)

Total

investimento

MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS – CASTRELO

38.599,60

8.105,91

46.705,51

(1) Obras + control de calidade

(2) IVE das: obras + control calidade.

Adxudicación do contrato:

Empresa

Prezo

s/IVE

21%

IVE

Prezo ofertado

c/IVE

Baixa

COVSA

33.766,82

7.091,03

40.857,85

4.732,25

Mellora 1

MELLORA 1. CAMIÑO DE LOURIDO

Substitución de pasos salvacunetas de entradas as fincas, construción de novos pasos con tubo corrugado de PVC de 315 mm. de diámetro, formigonado con formigón en masa HM-20. Incluso demolición dos pasos existentes, escavación, retirada e transporte de residuos a vertedoiro e tratamento de residuos.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Paso salvacunetas con cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro exterior, dobre capa, SN8. Incluído escavación previa zanxa, colocación, 0,20 m3/ml. de formigón en masa HM- 20/sp/40, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares. Incluso demolicións, escavacións e retirada de residuos a vertedoiro autorizado e tratamento de residuos

120 ml

45,00

5.400,00

Mellora 2

MELLORA 2. CAMIÑO EN LOURIDO

Recrecido de tapa de pozo de bombeo con instalación de novo marco de ferro fundido, anclado a losa prefabricada de formigón con parafusos con resina, e reutilización da mesma tapa existente.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Subministración e colocación de cerco de fundición dúctil para tapa cadrada de 60X60 cm, clase D-400, NTE/ISA-6, fixación con parafusos fixados con resina a losa de formigón prefabricada.

1 ud.

100,00

100,00

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e no artigo 19 da RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 (D.O.G. Nº 19, DO 29/01/2021)

En Cambados, 12 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00

2 Scheduled Dates