Start: 17 Agosto, 2023
00:00
End: 17 Agosto, 2028
00:00

FOTOGRAFÍAS

Recentemente veñen de rematarse as obras de “MELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO FASE II“, as obras foron subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

Investimento PC2021 2022061489

Orzamento

Subvención

Fondos municipais

MELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO FASE II

33.698,00

33.698,00

0,00

As obras foron adxudicadas á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.”, polo prezo que se reflicte seguidamente:

Prezo /IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

26.800,00

5.628,00

32.428,00

1.270,00

Tal e como se desprende da Acta de Recepción das obras, asinada en data 02/08/2023, o investimento ascendeu a un total importe de 33.386,76 € (Ive engadido)

Importe licitación:

Sen IVE:

27.849,59 €

Con IVE:

33.698,00

Importe adxudicación:

Sen IVE:

26.800,00

Con IVE:

32.428,00

Art. 242 i Exceso medicións

Sen IVE:

792,36 €

Con IVE:

958,76 €

Importe execución:

Sen IVE:

27.592,36 €

Con IVE:

33.386,76 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos 20201).

En Cambados, 17, de agosto de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00